ZMV829BTA同様の

 • ZMV829ATA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV829ATA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV829ATA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV829BTA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV830ATA
  • "28 V, silicon hyperabrupt varactor diode"
 • ZMV830ATA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV830BTA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode
 • ZMV831ATA
  • 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode

ZMV829BTAデータシート規格

メーカー : Zetex 

パッキン : SOD 

ピン : 2 

温度 : 分 -55 °C | マックス 150 °C

サイズ : 153 KB

アプリケーション : 28 V, silicon hyperabrupt varactor diode 

ZMV829BTA PDFダウンロード