V585ME07同様の

 • V585ME01
  • 1190-1610 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME01
  • 1190-1610 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME04
  • 1190-1610 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME04
  • 1190-1610 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME05
  • 1100-1900 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME05
  • 1100-1900 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME06
  • 1000-2000 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)
 • V585ME06
  • 1000-2000 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator)

V585ME07データシート規格

メーカー : Z Communications 

パッキン : MINI-14S-L 

ピン : 0 

温度 : 分 -40 °C | マックス 80 °C

サイズ : 178 KB

アプリケーション : 1100-2100 MHz VCO (Voltage Controlled Oscillator) 

V585ME07 PDFダウンロード