P4KE33CA-T3同様の

 • P4KE10
  • Reverse stand-off voltage 8.10V transient voltage suppressor
 • P4KE10-T3
  • Reverse stand-off voltage 8.10V transient voltage suppressor
 • P4KE10-T3
  • Reverse stand-off voltage 8.10V transient voltage suppressor
 • P4KE10-TB
  • Reverse stand-off voltage 8.10V transient voltage suppressor
 • P4KE100
  • Reverse stand-off voltage 81.00V transient voltage suppressor
 • P4KE100
  • Reverse stand-off voltage 81.00V transient voltage suppressor
 • P4KE100-T3
  • Reverse stand-off voltage 81.00V transient voltage suppressor
 • P4KE100-TB
  • Reverse stand-off voltage 81.00V transient voltage suppressor

P4KE33CA-T3データシート規格

メーカー : Won Top 

パッキン :  

ピン : 2 

温度 : 分 -65 °C | マックス 175 °C

サイズ : 73 KB

アプリケーション : Reverse stand-off voltage 28.20V transient voltage suppressor 

P4KE33CA-T3 PDFダウンロード